AKTUELLE SAGER, SOM ER PÅKLAGET MEN ENDNU IKKE AFGJORT I KLAGENÆVNET:

  1. Dispensation til nedlæggelse af 1.500 m² stor sø (myndighed: Hedensted Kommune). Se afgørelse.
  2. Klage over lovliggørende dispensation til opgravning af grøft i Uldum Kær. Se klage.
  3. Påklaget af anden person: Afslag på ansøgning om dispensation til 8 boliger inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen Fakkegravvej 31, 7140 Stouby.
    Se hele afgørelsen fra Kystdirektoratet.