AKTUELLE SAGER, SOM ER PÅKLAGET MEN ENDNU IKKE AFGJORT I KLAGENÆVNET:

 1. Dispensation til nedlæggelse af 1.500 m² stor sø (myndighed: Hedensted Kommune). Se afgørelse.
 2. Lovliggørende dispensation til gennemgribende opgravning af en grøft på et areal, som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §31, på ejendommen matr.nr. 7e, Uldum By, Uldum, beliggende Kærvejen 58, 7171 Uldum (myndighed: Hedensted Kommune). Se afgørelse. 
 3. Der er klaget i henhold til okkerloven i samme sag som nævnt under punkt 3. - Hjemvist til fornyet behandling. Se afgørelse.
 4. Klage over lovliggørende dispensation til opgravning af grøft i Uldum Kær. Se klage.

AKTUELLE SAGER, SOM VI HAR VUNDET:

 1. Dispensation til opførelse af 9 række-/kædeboliger inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 64d, Stouby By, Stouby, Fakkegravvej 31, 7140 Stouby - grunden med det nedbrændte Fakkegrav Hotel (myndighed: Kystdirektoratet). Se afgørelse fra "Nævnenes Hus".
 2. Landzonetilladelse til ny bebyggelse på i alt 390 m², indeholdende 253 m² beboelse med 40 m² overdækket areal samt 97 m² udhus/garage på ejendommen matr. nr. 10fu, TØRRING BY, TØRRING beliggende Søndre Fælledvej 18B, 7160 Tørring (myndighed: Hedensted Kommune). Se afgørelse fra "Nævnenes Hus".
 3. Lovliggørende dispensation til at fjerne 270 m beskyttet dige, matr. nr. 2a Linnerup By, Linnerup. Beliggende Mosevej 8, 7160 Tørring (myndighed Hedensted Kommune). Se afgørelse fra "Nævnenes hus".
 4. Afslag på ansøgning om dispensation til otte boliger inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen Fakkegravvej 31, 7140 Stouby.
  Se hele afgørelsen fra Kystdirektoratet her.
 5. Dispensation til råstofindvinding indenfor fortidsminde-beskyttelseslinjen på matr. nr. 5h, Sepperup By, Løsning, beliggende Ny Sebberupvej 41, 8723 Løsning (myndighed: Hedensted Kommune). Se afgørelsen.